algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Producten van “wolbobble”

 

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedeingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de verkoper tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. verkoper: wolbobble  Jessica Spinneker

b. koper: wederpartij van de verkoper

c. consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

d. consumentenkoop: de koop tussen verkoper en consument

e. koop of afstand: de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via Internet

 

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend, tenzij het consumentenkoop betreft, en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt

2.2 Tenzij de verkoper uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar geeft gemaakt, komen overeenkomsten tussen de ontwerper en de koper tot stand door schriftelijke bevestiging door de verkoper, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvagstbevestiging geldt als dergelijke bevestiging. De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

2.3 De verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de verkoper worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

3 Prijswijzinging

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzingen) stijgen, is de verkoper gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.2 De verkoper zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

 

4 Levering

4.1 Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uidrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de ontwerper dus schrftelijk in gebreke te stellen.

4.2 Indien de verkoper gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijs pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de verkoper zijn ontvangen.

4.3 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het monent dat de producten de opslagruimte van de verkoper hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de gelerde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

4.4 Indien de koper een levering weigert, kan de verkoper de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de verkoper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

 

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tenover de verkoper geeft voldaan.

5.2 Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:

a. dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van de verkoper slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;

b. dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met de verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij de verkoper bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, de verkoper gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij deren, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerding te verlenen.

 

6 Ontbinding en retournering

6.1 Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van de verkoper woden gewijzijg of geannuleerd. Indien de verkoper al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de verkoper deze aan de koper in rekening brengen.

6.2 Je hebt het recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om jouw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van je thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van jouw vervoerder. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via wolbobble@gmail.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Wij adviseeren bij retourzendingen track en trace te gebruiken.

6.3 Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:

a. zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schomelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;

b zaken die:

1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper (wikkelingen naar wens);

2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4) boeken of tijdschrijften; of

5) diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.

6.4 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de verkoper, waarbij de verkoper het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekste kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikelen zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in overeengekomen.

 

7 Betaling

7.1 De verkoper is te alleen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.

7.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuubedrag binnen 14 dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de verkoper nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuin en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumenten- dan wel zakkelijke transacties, afhankelijk van de aard van de koper. Alle door de verkoper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengereschtlijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusiev BTW.

 

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is de verkoper bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. indien de koper in verzuim is of de verkoper goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of

c. indien zich ochstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst anmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bevendien alle eventuelle verplichtingn van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal de verkoper niet tot enige schadenvergoeding gehouden zijn. Dit omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

 

9 Garantie en reclames

9.1 De door de verkoper leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering tedelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruid zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de verkoper geleverde producten garantiebepalingen van toeleverandiers en derden zoals producenten en importeurs.

9.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 14 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan de verkoper gemeld te worden.

9.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft de verkoper de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te resitueren.

9.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

9.6 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar wolbobble@gmail.com.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

10 Rechten van intellectuele eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de verkoper aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakking, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij de verkoper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Indien een voorzover de verkoper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uiterlijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de verkoper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

 

11 Aansprakelijkheid voor schade

11.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

b. doordat de verkoper is uigegaan van door de namens de koper verstrekte onjuiste of onvelledige gegevens;

c. door denken die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomsst worden ingeschakkeld;

d. mateialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of

e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.2 Alleen directie en aan de verkoper toerekenbare schade komt voor vergoeding in anmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, merminkte of vergane gegevens of mateialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3 Voor zover de verkoper aan sprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dir bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de verkoper uitkeert.

11.4 De koper vrijwaard de verkoper voor annspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

11.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:

a. de schade wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;

b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

 

12 Overmacht

12.1 Ingeval de verkoper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeen komst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëndigt. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigt de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinben, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten koende oorzaken, voorzien, waarop de verkoper geen inblied kan uitoefenen, en waardoor de verkoper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

 

13 Nederlands recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 In geval van geschillen is de techter van de plaats waar de verkoper is gevestigt bevoegt, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de boonplaats van de koper bevoegt.

13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiteste hebben ingespannen en geschil in onderling overleg te beslechten.

 

14 Overige bepalingen

14.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

14.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de verkoper gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

 

Bedrijfgegevens WOLBOBBLE:

Bedrijfsnaam: wolbobble

eigenares: Jessica Spinneker

adres: Kalverstraat 29, 7311 SB Apeldoorn (prive, geen bezoekadres!)

telefoon: 06-84631714 of 055-3124952

e-mail: wolbobble@gmail.com

KvK nummer: 65929772

BTW nummer: NL605858895B01

rekenigsnummer: IBAN: NL 42 INGB 0007 3402 24

BIC: INGBNL2A

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2016 - 2019 Wolbobble | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.